Главная Обратная связь Структура сайта
20 сессия

Рішення № 20/2 від 23 січня 2008 р. Про звернення депутатів Луганської обласної ради щодо Закону України «Про Державний бюджет..

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцята сесія

РІШЕННЯ

23 січня 2008 р.
№ 20/2
м. Луганськ

Про звернення депутатів Луганської обласної ради щодо Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Відповідно до ч.2 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Схвалити звернення депутатів Луганської обласної ради щодо Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (додається).

2 Надіслати звернення Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.

Голова обласної ради В.М. Голенко

Звернення
депутатів обласної ради п’ятого скликання до Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України щодо Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі - Закон)

Розглянувши показники Державного бюджету України і міжбюджетні відносини, прийняті за основу для формування місцевих бюджетів, Луганська обласна рада відзначає, що Закон, порівняно зі своїм попередником за 2007 рік, містить ряд істотних недоліків і упущень, які згодом можуть призвести до зниження рівня життя населення й уповільнення темпів економічного розвитку.

До нього привнесені серйозні дисбаланси, негативні сигнали для соціальної сфери й бізнесу.

Обсяг бюджету збільшений на 8,7 млрд грн без підкріплення реальними розрахунками джерел доходів, пов'язаних з економічним прискоренням. Відновлена практика посилення фіскального тиску на економіку, зокрема за рахунок збільшення ставок акцизного збору, ставок земельного податку та інших.

На 2,3 млрд грн, порівняно з проектом попереднього Уряду,
збільшений дефіцит держбюджету. У ньому не відображено 12 млрд грн надпланових надходжень від приватизації, які передбачається направити на компенсацію знецінених вкладів громадян України в установах Ощадбанку колишнього СРСР.

Законом внесені зміни в норми соціальних законів, відповідно до яких умови надання пільг окремим категоріям громадян поставлені в залежність від сукупного доходу сім'ї.

Статтею 73 Закону встановлення розмірів соціальних виплат, які згідно із законодавством визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, віддано на відкуп Кабінету Міністрів України.

У цілому ж при підготовці, ухваленні й уведенні у дію Закону порушені ряд статей Конституції України і Бюджетного кодексу України.

Збільшення частки спрямування коштів у бік споживання і соціальних виплат допущено за рахунок скорочення програм інноваційно-інвестиційної діяльності.

Під загрозою зриву опинилися розпочаті реформи в житлово-комунальному господарстві. Для підприємств житлово-комунального господарства перекриті грошові потоки у розмірі 4 млрд грн у зв'язку з впровадженням механізмів з оплати громадянами електричної та теплової енергії, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання та водовідведення, квартирної плати у рахунок часткової компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень громадян та погашення різниці у тарифах по вказаних послугах, виникнення якої пов’язано з невідповідністю фактичної вартості послуг тарифам, які затверджені органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Під питанням опинилися перспективи реалізації в 2008 році Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на 2004 – 2006 роки і період до 2010 року. Областю заявлено на її виконання в поточному році 138 млн грн.

У Державному бюджеті на 2008 рік не передбачена цільова субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг комунальної власності.

Як і у 2005 році, з бюджету вилучена програма створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів. Лише Луганська область недоотримає у зв'язку з цим 42,7 млн грн.

Передбачені Законом міжбюджетні трансферти значно погіршили структуру витрат за елементами економічних витрат.

У багатьох місцевих бюджетах потреба в забезпеченні фінансуванням захищених статей витрат перевищує наявні ресурси. Держбюджет – 2008 не дозволяє територіальним громадам вирішити жодної гострої проблеми. Уперше за роки незалежності України допущена безпрецедентна концентрація бюджетних коштів у державному бюджеті. Власні й закріплені доходи місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті становлять 21,4 відсотка.

У зв'язку з викладеним, Луганська обласна рада звертається до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями:

- відмінити, як такі, що суперечать, Конституції України, зміни до законодавчих актів, якими обмежені соціальні зобов'язання держави перед громадянами;

- відновити в обсягах 2007 року фінансування державних бюджетних програм і цільових субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам капітального характеру, зокрема:

на стимулювання розвитку регіонів, зокрема депресивних територій;

на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

на заходи щодо енергозбереження, зокрема оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків приладами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень, будівництва газопроводів і газифікацію населених пунктів;

на заходи щодо реалізації комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

на державну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

на капітальний ремонт і модернізацію ліфтів житлового фонду;

на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень;

на розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання і водовідведення;

- виключити з процедури централізованих тендерних закупівель органи місцевого самоврядування та підприємства й установи комунальної власності.

Прийнято на ХХ сесії
Луганської обласної ради
п’ятого скликання
23 січня 2008 р.

Обращение
депутатов Луганского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (далее - Закон)

Рассмотрев показатели Государственного бюджета Украины и межбюджетные отношения, принятые за основу для формирования местных бюджетов, Луганский областной совет отмечает, что Закон, в сравнении со своим предшественником за 2007 год, содержит ряд существенных недостатков и упущений, которые впоследствии могут привести к снижению уровня жизни населения и замедлению темпов экономического развития.

В него привнесены серьезные дисбалансы, негативные сигналы для социальной сферы и бизнеса.

Объем бюджета увеличен на 8,7 млрд грн без подкрепления реальными расчетами источников доходов, связанных с экономическим ускорением. Восстановлена практика усиления фискального давления на экономику, в частности, за счет увеличения ставок акцизного сбора, ставок земельного налога и др.

На 2,3 млрд грн в сравнении с проектом предыдущего Правительства увеличен дефицит госбюджета. В нем не отражено
12 млрд грн сверхплановых поступлений от приватизации, которые предполагается направить на компенсацию обесцененных вкладов граждан Украины в учреждениях Сбербанка бывшего СССР.

Законом внесены изменения в нормы социальных законов, в соответствии с которыми условия предоставления льгот отдельным категориям граждан поставлены в зависимость от среднедушевого дохода семьи.

Статьей 73 Закона установление размеров социальных выплат, которые, согласно законодательству, определяются в зависимости от размера минимальной заработной платы, отдано на откуп Кабинету Министров Украины.

В целом же при подготовке, принятии и введении в действие Законом нарушен ряд статей Конституции Украины и Бюджетного кодекса Украины.

Перекос в сторону потребления и социальных выплат допущен за счет сокращения программ инновационно-инвестиционной деятельности.

Под угрозой срыва оказались начатые реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства перекрыты денежные потоки в размере 4 млрд грн в связи с внедрением механизмов по оплате гражданами электрической и тепловой энергии, природного газа, твердого топлива, услуг водоснабжения и водоотведения, квартирной платы в счет частичной компенсации потерь от обесцененных денежных сбережений граждан и погашения разницы в тарифах по указанным услугам, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости услуг тарифам, которые утверждены органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Под вопросом оказались перспективы реализации в 2008 году Программы реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства Луганской области на 2004 – 2006 годы и период до 2010 года. Областью заявлено на ее выполнение в текущем году 138 млн грн.

В Государственном бюджете на 2008 год не предусмотрена целевая субвенция местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт дорог коммунальной собственности.

Как и в 2005 году, из бюджета изъята государственная бюджетная программа создания новых рабочих мест для трудоустройства незанятого населения, которое находится на учете в государственной службе занятости угледобывающих регионов. Луганская область недополучит в связи с этим
42,7 млн грн.

Предусмотренные Законом межбюджетные трансферты привели к значительному ухудшению структуры расходов по элементам экономических затрат.

У многих местных бюджетов потребность в обеспечении финансированием защищенных статей расходов превышает имеющиеся ресурсы. Госбюджет – 2008 не позволяет территориальным громадам решить ни одной острой проблемы.

Впервые за годы независимости Украины допущена беспрецедентная концентрация бюджетных средств в государственном бюджете. Собственные и закрепленные доходы местных бюджетов в консолидированном бюджете составляют 21,4 процента.

В связи с изложенным, Луганский областной совет обращается к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины:

- отменить как противоречащие Конституции Украины изменения в законодательные акты, которыми ограничены социальные обязательства государства перед гражданами;

- восстановить в объемах 2007 года финансирование государственных бюджетных программ и целевых субвенций из государственного бюджета областным бюджетом капитального характера, в частности:

на стимулирование развития регионов, в том числе депрессивных территорий;

на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности;

на мероприятия по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов приборами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов;

на мероприятия по реализации комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда;

на государственную программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства;

на капитальный ремонт и модернизацию лифтов жилищного фонда;

на ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных;

на развитие и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- исключить из процедуры централизованных тендерных закупок органы местного самоуправления, предприятия и учреждения коммунальной собственности.

Принято на XX сессии
Луганского областного совета
пятого созыва
23 января 2008 года

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
12

ford mondeo kapraldr5.

Как грабят Донецк

"В прошлом году, если брать по всей Украине, Донецк по средствам, передаваемым в госбюджет, занимал первое место и передал в госбюджет 149 млн. 845 тыс. 300 гривен. Львов же, например, - 60 млн. 786 тысяч 200 гривен. А вот дотации выравнивания на областном уровне за прошлый год: Донецкая область получила из бюджета 3 млн. 347 тысяч 100 гривен, Львовская – 285 млн. 982 тысячи 900 гривен. Кстати, в этом году изъятие из донецкого бюджета в государственный составит 337,7 млн. грн., что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Так что кто на Украине донор, а кто - реципиент, очень хорошо видно по этим цифрам."
Из интервью Николая Левченко.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна