Главная Обратная связь Структура сайта
Публикации

Звернення Луганської обласної ради до народу України, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, політичних партій та громадських організацій

Ми, депутати Луганської обласної ради, висловлюючи волю й захищаючи інтереси переважної більшості населення області, звертаємося до всіх жителів України, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, до лідерів політичних партій і суспільних організацій з великою стурбованістю й тривогою у зв'язку з політичною обстановкою, що склалася в країні.

Протистояння між проголошеною відповідно до Конституції України і визнаної Президентом України Антикризовою коаліцією, що прикладає всіх зусиль для виведення країни з політичної й соціально-економічної кризи, і тими, хто різними способами чіпляється за владу, не гребуючи відкритим протистоянням і підбурюванням населення, саботажем нормальної роботи найвищого законодавчого органу держави, набуло критичного характеру.

Політичні авантюристи – лідери опозиції, бачивши безперспективність і правову безпідставність своїх заяв про нелегітимність Верховної Ради України, необхідність проведення позачергових виборів до Парламенту України, вдаються до руйнівних дій, які виходять за межі конституційного поля й направлені на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення в країні атмосфери безвладдя й свавілля. При цьому вони активно використовують у своїх цілях Президента України, роблячи його своїм заручником, підштовхнувши його підписати Указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Указ про розпуск Парламенту – це невизнання вибору народу, оскільки вибори депутатів усіх рівнів у 2006 році офіційно були визнані демократичними й дійсно відповідними волевиявленню населення України.

Керуючись Конституцією і законами України, з метою забезпечення миру й згоди в суспільстві, цілісності держави, ми закликаємо народ України, політичні партії та громадські організації в ситуації, що склалася, зберігати витримку, спокій та правопорядок, не піддаватися на провокації й заклики, що ведуть до дестабілізації обстановки.

Підтримуємо дії більшості народних депутатів у Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України в частині вживання заходів щодо виведення країни з політичної кризи, забезпечення нормальної життєдіяльності населення, збереження єдності України.

Звертаємося до Президента України, як гаранта Конституції України й людини, яка несе відповідальність за долю народу і України, із закликом проявити мудрість керівника держави, вимагаємо вжити всіх законних заходів для забезпечення спокою й стабільності в суспільстві та відмінити Указ про розпуск Верховної Ради України.

Прийнято на одинадцятій сесії Луганської обласної ради п'ятого скликання

4 квітня 2007 року

ОБРАЩЕНИЕ
Луганского областного совета к народу Украины, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, политическим партиям и общественным организациям

Мы, депутаты Луганского областного совета, выражая волю и защищая интересы подавляющего большинства населения области, обращаемся ко всем жителям Украины, к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, к лидерам политических партий и общественных организаций с крайней обеспокоенностью и тревогой в связи с политической обстановкой, сложившейся в стране.

Противостояние между провозглашённой в соответствии с Конституцией Украины и признанной Президентом Украины Антикризисной коалицией, прилагающей все усилия для вывода страны из политического и социально-экономического кризиса, и теми, кто любыми способами цепляется за власть, не гнушаясь открытым противостоянием и подстрекательством населения, саботажем нормальной работы высшего законодательного органа государства, приобрело критический характер.

Политические авантюристы – лидеры оппозиции, видя бесперспективность и правовую беспочвенность своих заявлений о нелегитимности Верховной Рады Украины, необходимости проведения внеочередных выборов в Парламент Украины, прибегают к разрушительным действиям, которые выходят за пределы конституционного поля и направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации, создание в стране атмосферы безвластия и своеволия. При этом они активно используют в своих целях Президента Украины, сделав его своим заложником, подтолкнув его подписать Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Указ о роспуске Парламента – это непризнание выбора народа, поскольку избрание депутатов всех уровней в 2006 году официально было признано демократичным и действительно соответствующим волеизъявлению населения Украины.

Руководствуясь Конституцией и законами Украины, с целью обеспечения мира и согласия в обществе, целостности государства, мы призываем народ Украины, политические партии и общественные организации в сложившейся ситуации соблюдать выдержку, спокойствие и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы, ведущие к дестабилизации обстановки.

Поддерживаем действия большинства народных депутатов в Верховной Раде Украины, Кабинета Министров Украины в части принятия мер по выводу страны из политического кризиса, обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, сохранения единства Украины.

Обращаемся к Президенту Украины, как гаранту Конституции Украины и человеку, несущему ответственность за судьбу народа и Украины, с призывом проявить мудрость руководителя государства, требуем принять все законные меры для обеспечения спокойствия и стабильности в обществе и отменить Указ о роспуске Верховной Рады Украины.

Принято на одиннадцатой сессии Луганского областного совета пятого созыва

4 апреля 2007 года

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна