Главная Обратная связь Структура сайта
2 сессия

Рішення № 2/13 від 25 квітня 2006 року Про заходи із забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 07.04.2006 № 295/2006 щодо російської мови на території Луганської області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА П"ЯТОГО СКЛИКАННЯ
друга сесія

РІШЕННЯ

№ 2/13
25 квітня 2006 року
м. Луганськ

Про заходи із забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 07.04.2006 № 295/2006 щодо російської мови на території Луганської області

Згідно з інформацією Головного управління статистики в Луганській області (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) 91 % жителів Луганської області вважають рідною російську мову й вільно нею володіють, з них 38% є росіянами за національністю та вважають російську мову рідною, 31% - представники інших національностей, але вказали у якості рідної російську мову, 22% - окрім рідної мови вільно володіє російською.

Підтримуючи позицію депутатів Луганської обласної ради IІ і IV скликань щодо використання в Луганській області поряд з державною російської мови, з метою задоволення соціально-культурних потреб жителів Луганської області, беручи до уваги специфічні умови й історичні традиції Луганщини, визнаючи російську мову як засіб виразу культурної спадщини й спілкування більшості населення області, на підставі ст. 10 Конституції України, виходячи з основних положень Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин (пп. а, b ст. 1) і п. 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин» від 15.05.2003
№802-IV, ст.ст. 3-5, 11-14 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", ст. 6 Закону України "Про звернення громадян", з метою забезпечення реалізації положень Указу Президента України від 07.04.2006 №295/2006 (пп.3 п.b частини I.1.А.3), керуючись ч. 2 ст. 43, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Вважати, що російська мова в Луганській області у визначенні Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин є регіональною мовою.

2 Встановити, що Луганська обласна рада, її виконавчий апарат у своїй роботі та в офіційних документах, повідомленнях, оголошеннях використовують поряд з українською (державною) і російську – мови роботи, діловодства й документації.

3 Доручити постійним комісіям з питань депутатської діяльності, законності та інформації й з питань освіти, культури, молоді та спорту в строк до 1 серпня 2006 року провести аналіз умов вживання російської мови на території області. На підставі вивченої мовної ситуації розробити програму розвитку української й російської мов у Луганській області й винести її на розгляд обласної ради.

4 Запропонувати органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забезпечити право громадян звертатися до будь-яких державних, партійних, судових, громадських органів, підприємств, установ і організацій як на державній, так і на російській мові.

5 Запропонувати Верховній Раді України вжити заходів щодо забезпечення виконання Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин.

6 Опублікувати дане рішення у виданні Луганської обласної ради «Наша газета».

7 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та інформації.

Голова обласної ради В.Н. Голенко
ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
вторая сессия

РЕШЕНИЕ

№2/13

г. Луганск
25 апреля 2006 г.

О мерах по обеспечению реализации положений Указа Президента Украины от 07.04.2006 № 295/2006 относительно русского языка на территории Луганской области

Согласно информации Главного управления статистики в Луганской области (по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года) 91 % жителей Луганской области считают родным русский язык и свободно им владеют, из них 38% являются русскими по национальности и считают русский язык родным, 31% - представители других национальностей, но указали в качестве родного языка русский, 22% - кроме родного языка свободно владеет русским.

Поддерживая позицию депутатов Луганского областного совета II л IV созывов относительно использования в Луганской области наряду с государственным русского языка, с целью удовлетворения социально-культурных потребностей жителей Луганской области, принимая во внимание специфические условия и исторические традиции Луганщины, признавая русский язык как средство выражения культурного наследия и общения большинства населения области, на основании ст. 10 Конституции Украины, исходя из основных положений Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств (пп. a, b ст. 1) и п. 2 Закона Украины «О ратификации Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств» от 15.05.2003 г. №802-IV, ст.ст. 3-5, 11-14 Закона УССР "О языках в Украинской ССР", ст. 6 Закона Украины "Об обращениях граждан", с целью обеспечения реализации положений Указа Президента Украины от 07.04.2006 №295/2006 (пп.З п.Ь части 1.1.А.З), руководствуясь ч. 2 ст. 43, ст. 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", областной совет РЕШИЛ:

1 Считать, что русский язык в Луганской области в определении Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств является региональным языком.

2 Установить, что Луганский областной совет, его исполнительный аппарат в своей работе и в официальных документах, сообщениях, объявлениях используют наряду с украинским (государственным) и русский - языки работы, делопроизводства и документации.

3 Поручить постоянным комиссиям по вопросам депутатской деятельности, законности и информации и по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта в срок до 1 августа 2006 года провести анализ условий применения русского языка на территории области. На основании изученной языковой ситуации разработать программу развития украинского и русского языков в Луганской области и вынести ее на рассмотрение областного совета.

4 Предложить органам государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления обеспечить право граждан обращаться в любые государственные, партийные, судебные, общественные органы, предприятия, учреждения и организации как на государственном, так и на русском языке.

5 Предложить Верховной Раде Украины принять меры по обеспечению выполнения Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.

6 Опубликовать данное решение в издании Луганского областного совета «Наша газета».

7 Контроль за выполнением этого решения возложить на постоянную комиссию по вопросам депутатской деятельности, законности и информации.

Председатель областного совета В.Н.Голенко

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Re: Рішення № 2/13 від 25 квітня 2006 року

Так вот когда все началось. СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ЯЗЫКОВОГО ДВИЖЕНИЯ !

Особливістю національного складу...

Особливістю національного складу населення Луганської області, як і по Україні в цілому, є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території області проживали представники більше 120 національностей і народностей. У національному складі населення нашої області переважна більшість українців – 1472,4 тис. осіб, або 58,0% від загальної кількості.

Мовний склад населення характеризувався такими даними : українську мову вважали рідною 30,0% населення області, що на 4,9 відсоткового пункта менше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову визначили як рідну 68,8% населення, у порівнянні з минулим переписом населення цей показник зріс на 4,9 відсоткового пункта. Частка інших мов, які були вказані як рідна, за між переписний період не змінилася і становила 0,03%.
http://www.ukrcensus.gov.ua/regions/reg_lugan/

[quote="Minni"] Интересная корр...

[quote="Minni"]
Интересная корреляция от 40 до 70. вы что сами не знаете, парва каких людей хотите защищать? И как с правами оставшихся 60-30?
Думаю вы в эти свои проценты зачислили меня - русскую по крови и русскоязычную, но мои права еще никто не попирал. [quote]

Мне кажется, что Вы и находитесь между 40 и 70%. И такой интервал ("корреляция" - это, наверное опечатка ) я написал как оценочное суждение, такие суждения бывают разными, и по-моему колеблются в этих пределах.
Очень многим русско-язычным людям кажется, что их права еще пока не попрали. Много людей не делают разницу между правами и интересами. Интересы, в отличие от прав, - это понятие привязанное к текущей конкретике.
Пока у человека нет детей или внуков соответствующего возраста, он не видит, что его русскоязычные дети, идущие в школу, претерпевают противоестесственные ущемления. Пока русскоязычный человек или его родственники не начинают устраиваться на работу в гос.учреждения, пока они не учатся в вузах на языке на котором нет достойных книг, и не вынуждены учиться из-за этого по слабеньким лекциям слабенького доцента, пока они не работают на программном обеспечении, которое не переведено на на язык обучения, ...... их ИНТЕРЕСЫ не попраны, но ПРАВА ущемлены, и они осознают это как только ущемления коснутся их интересов.
Мне кажется, что Ваши права уже и конкретно ущемлены, просто пока человек этого не знает и его это пока не коснулось, ему кажется, что ничего такого плохого не произошло.
Никакой циничной ложью нам, к примеру, РУССКОЯЗЫЧНЫМ ЖИТЕЛЯМ, РУССКОЯЗЫЧНОГО ГОРОДА Киева, ПОРОДИВШЕГО РУССКУЮ КУЛЬТУРУ, нельзя объяснить почему мы должны говорить со своими детьми на разных языках! Наши права были ущемлены давно, но только сейчас это начинает касаться нас, причем остро.
Насчет «оставшихся 60-30%», ..... я не призываю ущемлять их права, но призываю добиваться РАВЕНСТВА и справедливости.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна