Главная Обратная связь Структура сайта
Четвертый созыв

РІШЕННЯ № 23/12

26 січня 2006 р.

м. Луганськ

Про затвердження Програми забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у Луганській області протягом 2006-2009 років

Керуючись пунктами 16, 20 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та з метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків Луганської області в усіх сферах життєдіяльності суспільства, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення нерівності між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати свої права, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у Луганській області протягом 2006-2009 років (додається).

2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова обласної ради В.М.Тихонов

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

26 січня 2006 р .№ 23/12

Програма

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок Луганської області протягом 2006-2009 років

Паспорт програми

Назва програми: Програма забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок Луганської області протягом 2006-2009 років.

Підстави розроблення: Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указ Президента України 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Замовник: управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Організація виконання Програми покладається на обласну комунальну установу „Луганський обласний центр роботи з жінками".

Програму розраховано на період з 2006 по 2009 рік.

Джерела фінансування: необхідне фінансування на увесь термін виконання програми - 1 168 250 гривень. Заходи Програми будуть реалізовуватися в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевих бюджетах, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Мета Програми

Метою Програми є сприяння досягненню паритетного становища жінок і чоловіків Луганської області в усіх сферах життєдіяльності суспільства, ліквідація дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Шляхи та засоби розв"язання проблеми

Проблема забезпечення паритету в суспільному житті України набуває останнім часом все більшого значення. Сьогодні конституційні принципи демократизму (ст. 24 Конституції України) відкривають в Україні широкі перспективи для утвердження політики рівних можливостей чоловіків та жінок.

Соціально-економічні труднощі, які переживає сьогодні українське суспільство, стають на заваді рівноправності й потребують від жінок більше зусиль у процесі відстоювання та забезпечення своїх прав. Сучасне українське жіноцтво повинно усвідомлювати себе як активну складову суспільства та повноправного суб"єкта соціально-економічного реформування й розбудови держави. У зв"язку із цим на сьогодні є актуальною проблема підвищення суспільно-політичної активності жінок та їхнього соціального статусу, що передбачає більш широке залучення жіноцтва у сферу прийняття управлінських рішень з метою реалізації свого демократичного права впливати на політичне, економічне і культурне життя держави. Подолання аполітичності більшості жінок серед українського загалу та байдужості у ставленні до державних справ повинне сприяти зростанню рівня захищеності інтересів жінок як у державі, так і в родині.

За офіційними даними загальна чисельність чоловіків Луганської області складає 46%, жінок - 54%. Більшість керівних посад в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування займають жінки (64,4%), але чоловіки мають найвищі керівні посади. За станом на 01.01.2004 на державній службі працює 7646 жінок, серед них посаду керівників займають 1673 жінки та посаду спеціалістів - 5973 жінки. Так, серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування області першу категорію керівних посад займають тільки чоловіки, третю - 7,5% жінок, четверту - 25,8%, а другу, п"яту, шосту категорії мають більшість жінок -60,7%, 62,3% та 76,1%.

Співвідношення кількості чоловіків та жінок у різних сферах економічної та промислової діяльності доводить, що в економічній діяльності кількість жінок переважає на 2,8%, у промисловості жінки складають 38,2% від загальної кількості працівників, проте в обох видах діяльності спостерігається значний розрив в оплаті праці чоловіків і жінок. Так, в економічній діяльності середньомісячна оплата праці жінок складає 60,7% від оплати праці чоловіків, у промисловості - 65,7%. Навіть у таких видах діяльності, де переважно працюють жінки, - охорона здоров"я, соціальна допомога, освіта, діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту - їх заробітна плата в середньому нижча від чоловічої на 15-16%. Разом із тим, жінки в Луганській області мають досить високий освітній рівень порівняно із чоловіками: 66,6% жінок, зайнятих в економіці області, закінчили вищі навчальні заклади, у промисловості їх близько 40%.

Кризовий стан суспільства щороку призводить до погіршення репродуктивного та психічного здоров"я як чоловіків, так і жінок у Луганській області. Так, кількість самогубств серед чоловіків у п"ять разів перевищує кількість самогубств серед жінок; рівень смертності хлопців-підлітків віком до 14 років у півтора раза перевищує смертність дівчат того ж віку; кількість чоловіків, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю, складає 86,8%, тривалість життя чоловіків на 10-12 років коротша, ніж у жінок.

Оскільки всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу в суспільстві, виникає реальна потреба у прийнятті обласної програми, спрямованої на впровадження політики рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Це допоможе зорієнтувати вже існуючі обласні програми та ті, що мають бути прийняті, на сприяння розвитку (включаючи охорону навколишнього природного середовища, проблеми здоров"я, освіти, раціональне використання природних ресурсів та розподіл фінансових ресурсів), задоволення потреб і врахування пріоритетів усіх представників суспільства. Такий підхід забезпечить не лише інший погляд на вирішення зазначених проблем, а й принципово вплине на зміну ситуації - стане соціальне орієнтованою політика, інвестиції набудуть гуманітарного змісту, покращиться соціальне самопочуття населення.

За час існування обласна комунальна установа „Луганський обласний центр роботи з жінками" вже напрацювала певний досвід із забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок через участь у Проекті рівних можливостей Програми розвитку ООН в Україні. Так, у рамках Проекту на базі Центру створено тендерний ресурсний центр, зроблено спробу створення тендерного портрету Луганської області, розпочато діяльність мобільного консультпункту з тендерних питань, проведено низку семінарів-тренінгів із впровадження тендерних підходів до різних сфер діяльності (державної служби, медицини, освіти, зайнятості, засобів масової інформації тощо), напрацьовано позитивний досвід щодо запобігання торгівлі людьми та попередження насильства, налагоджено співпрацю з міжнародними організаціями, що працюють у даних напрямках в Україні та за її межами. Щороку діяльність Центру підсилюється розробкою нових напрямків діяльності та опануванням новаційних соціальних технологій, що потребує посилення матеріального забезпечення через Програму забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у Луганській області протягом 2006-2009 років.

Основні завдання Програми:

- інтеграція тендерних питань до процесів ухвалення рішень, їхнього виконання, моніторингу та оцінювання на рівні ініціатив з управління;

- забезпечення збалансованої участі чоловіків і жінок у роботі органів місцевого самоврядування й виконавчої влади, через усунення структурних та системних бар"єрів для участі жінок;

- запровадження тендерних підходів до таких сфер життєдіяльності, як освіта, зайнятість, охорона здоров"я, державна служба, засоби масової інформації, статистика тощо;

- залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному русі шляхом подолання стереотипів щодо її ролі у суспільстві;

- об"єднання зусиль державних та недержавних організацій Луганської області у напрямку стабільного людського розвитку;

- вивчення й розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування позитивного відношення до тендерної рівності;

- створення сприятливих умов для розширення мережі гендерноорієнтованих громадських організацій області.

Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у Луганській області протягом 2006-2009 років має забезпечити сприятливі умови для:

- врахування тендерної складової при прийнятті довгострокових та короткострокових обласних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації;

- забезпечення збалансованої участі чоловіків та жінок у сфері управління й місцевого самоврядування;

- уведення до навчальних програм навчальних закладів усіх рівнів акредитації факультативів або спецкурсів із теорії тендеру;

- запровадження необхідних заходів для запобігання насильству та І гадання допомоги людям, що зазнали насильства з урахуванням тендерної перспективи;

- прийняття необхідних заходів щодо протидії торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим незалежно від статі;

- забезпечення тендерної диференціації всіх статистичних даних, що дадуть можливість відстежувати наявні відмінності в статусі чоловіків та жінок і причини таких змін;

- ліквідації тендерних стереотипів у ЗМІ як бар"єра для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
У вас или компьютер сильно умный...

У вас или компьютер сильно умный )) или вы слишком не внимательные. Во всех случаях где должно звучать "гендер", у вас - "тендер". Очень весело - "тендерные стереотипы", "тендерная перспектива, тендерная дифференциация, тендерная составляющая, тендерные подходы, тендерное равенство ... Выхоть читаете, то, что пишите )))))

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна