Главная Обратная связь Структура сайта
Четвертый созыв

РІШЕННЯ № 23/4

26 січня 2006 p.

м. Луганськ

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2005 рік

Аналіз підсумків роботи господарського комплексу області за 2005 рік свідчить про збереження в цілому позитивної тенденції показників соціально-економічного розвитку Луганської області.

За 2005 рік, у порівняні з відповідним періодом минулого року, темпи зростання виробництва промислової продукції становили 101,6 відс. (Програмою передбачалося досягти 108 відс.).

Приріст забезпечено в галузях: харчової та переробної сільгосппродукції -на 4,6 відс. (3,0 відс.); целюлозно-паперової, видавничої діяльності - на 14,4 відс. (8,1 відс.); хімічної та нафтохімічної промисловості - на 13,5 відс. (13,4 відс.); металургії і обробки металу - на 6,6 відс.(18,7 відс.); машинобудування – на 7.7 відс. (6,5 відс.); виробництва й розподілу електроенергії, газу та води - на 12,6 відс. (103,0 відс.).

Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств збільшився на 22,8 відс. (1,4 відс.), у тому числі: в рослинництві - на 30,4 відс. (на 5.8 відс.), тваринництві - на 5,8 відс. ( Програмою намічено 95 відс. до показника 2004 року).

За 2005 рік підприємствами, що працювали за контрактами будівельного підряду, виконано робіт на суму 822,7 млн грн, що становить 89,4 відс. від суми укладених контрактів на рік і на 1,0 відс. більше, ніж у 2004 році.

Транспортними підприємствами області перевезено 32,9 млн тонн вантажів, або 93,6 відс. (Програмою намічено - 101,0 відс.) до рівня 2004 року. Зросли пасажирські перевезення всіма видами транспорту на 12,9 відс. (102,0 відс.).

За 9 місяців 2005 року освоєно капітальних інвестицій 3108,3 мли грн, з них інвестицій в основний капітал - 2672,8 млн грн, що на 20,5 відс. більше, ніж за 9 місяців 2004 року (Програмою на 2005 рік передбачався приріст на 7,5 відс).

Значно зросли обсяги іноземних інвестицій в економіку області. Обсяг прямих іноземних інвестицій склав 63,6 млн долл. США, що в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2004 року (Програмний показник - 144,8 відс.)

Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2005 року збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2004 року на 101,8 відс. (за Програмою - на 2,4 відс.) і досяг 4096,6 млн долл. США. При цьому експорт збільшився на 12,1 відс. (1,1 відс.), імпорт - у 6,6 раза ( на 9,1 відс.).

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках і підприємцями - фізичними особами) за 2005 рік склав 5890,6 млн грн і збільшився на 10,4 відс. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі і ресторанного господарства досяг 2760,1 млн грн, що в порівняних цінах на 6,6 відс. більше обсягу 2004 року (за Програмою - на 22,0 відс.).

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні-грудні 2005 року становив 112,0 відс., що на 1,7 відс. пункти вище, ніж у цілому по Україні (110,3 відс.).

У 2005 році значно зросли темпи надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Забезпечено прибутковість роботи господарського комплексу області. Фінансовий результат суб"єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування за січень-листопад 2005 року склав 668,2 млн грн прибутку, що в 2.2 раза більше у порівнянні з відповідним періодом 2004 року.

Дебіторська й кредиторська заборгованість на 1 грудня 2005 року склала відповідно 10913,9 і 17396,2 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2004 року дебіторська заборгованість скоротилася на 4,2 відс., кредиторська - на 1,0 відс.

У 2005 році досягнуто значного зростання грошових доходів населення. На одного жителя області їх очікуваний обсяг складає 5320 грн, що на ЗО відс. більше рівня 2004 року (за Програмою - на 22,0 відс.).

Середній розмір пенсії на кінець року дорівнює 419 грн, що на 76,32 грн більше в порівнянні з початком 2005 року.

Середньомісячна заробітна плата за 11 місяців 2005 року склала 789,15 грн, у тому числі в листопаді - 891,75 грн, що перевищує рівень мінімальної заробітної плати і рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно у 2,7 і 2,0 рази.

Заборгованість із заробітної плати на 01.12.2005 склала 105,9 млн грн і знизилася в порівнянні з початком року на 8,3 млн грн, або на 7.3 відс.

Покращилася ситуація на ринку праці. Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2006 склав 2,3 відс. працездатного населення, що на 0,2 відс. пункти менше, ніж рік тому.

Протягом 2005 року створено 43,7 тис. нових робочих місць, у тому числі на підприємствах, установах і організаціях - 8,1 тис. од., або 18,5 відс. Водночас протягом 2005 року було ліквідовано 25,1 тис. робочих місць.

З урахуванням досягнутих результатів і стану соціально-економічного розвитку Луганської області на 2005 рік та відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 і п. 1 ст 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛА:

1 Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за 2005 рік взяти до відома (додається).

2 Обласній державній адміністрації забезпечити висвітлення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2005 рік у засобах масової інформації.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.Тихонов

Додаток

до рішення обласної ради 26 січня 2006 р. №23/5

Звіт

про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за 2005 рік

Підсумки роботи господарського комплексу області за 2005 рік свідчать про те, що в економіці області продовжують діяти позитивні тенденції, підвищується рівень життя населення.

Визначальним чинником у розвитку економіки є робота реального сектору, і, перш за все, промислового комплексу.

За 2005 рік темпи зростання виробництва промислової продукції склали 101,6 відс.( Програмою передбачалося досягти 108 відс.).

Значно перевищено намічений Програмою темп зростання у виробництві і розподілі електроенергії^ 112,6 відс. проти намічених 103 відс.

В обробній промисловості досягнуто зростання темпу промислового виробництва - 101,6 відс., що значно нижче, ніж передбачено Програмою (109,3 відс.).

Серед галузей обробної промисловості перевищили програмні показники підприємства харчової промисловості й переробки сільгосппродуктів - приріст на 4,6 відс. (Програмою на 2005 рік передбачений приріст на 3 відс.), хімічної і нафтохімічної промисловості - на 13,5 відс. (13,4), целюлозно-паперової промисловості і видавничої справи - на 14,4 відс. (8,1 відс.), машинобудування - 7,7 відс. (6,5 відс.).

Не виконані намічені Програмою темпи зростання в добувній промисловості (99,5 проти 102,0 відс.), легкій (88,9 проти 105,4 відс.), виробництві коксу і продуктів нафтоперероблення (94,7 проти 108,0 відс.), виробництві неметалевих мінеральних виробів (99,1 проти 104,5), металургії та обробленні металу (106,6 проти 118,7).

У сільському господарстві забезпечено зростання валової продукції на 20,2 відс. (Програмою на 2005 рік передбачено 1,4 відс.), у тому числі у рослинництві - на 30,4 відс. (на 5,8), тваринництві - на 5,8 відс. (Програмою намічено 95 відс. до показника 2004 p.).

У 2005 році сільськогосподарськими виробниками усіх форм власності та господарювання одержано 13114,0 тис. ц зерна (у вазі після доробки), що становить 115,6 відс. минулорічного обсягу.

Усіма категоріями господарств вироблено м"яса худоби та птиці у живій вазі 65,4 тис. тонн (101,7 відс.), молока - 409,3 тис. тонн (102,8), яєць -608,1 млн шт (102,9 відс.).

У результаті зниження виробничої активності промислових підприємств спостерігається деяке скорочення попиту на послуги транспорту. Усіма видами транспорту перевезено 32,9 млн тонн вантажів, що на 6,4 відс. менше, ніж за 2004 рік. В той же час вантажообіг збільшився на 9,7 відс. і склав 3412,8 млнткм.

Обсяги пасажироперевезень збільшилися на 12,9 відс. (Програмою на 2005 рік передбачено 102 відс.), пасажирооборот - на 21,8 відс.

Високими темпами розвивається система підприємств зв"язку. За 11 місяців 2005 року підприємствами зв"язку надано послуг на 430,4 млн грн, що на 14,4 відс. більше, ніж за аналогічний період 2004 року, для населення -на 227,3 млн грн (на 18,5 відс.). Найбільша питома вага в загальному обсязі доходів від послуг зв"язку належить телефонному міжміському (34,4 відс.), міському (22,5) і мобільному (19,6 відс.) зв"язку.

За 9 місяців 2005 року освоєно капітальних інвестицій 3108,3 млн грн, з них інвестицій в основний капітал - 2672,8 млн грн, що на 20,5 відс. більше, ніж за 9 місяців 2004 року (Програмою на 2005 рік передбачено приріст на 7,5 відс.).

Продовжується газифікація населених пунктів області, у тому числі сільських, шахтарських міст і селищ. За попередніми підсумками протягом року побудовано 850 км газопроводів, газифіковано 20,5 тис. будинків і квартир, вперше підведено газ до 38 населених пунктів області. Рівень газифікації населених пунктів зріс на 2,5 відс.

У порівнянні з 2004 роком знизилися темпи будівництва житла -96 відс. (за Програмою - 108,2 відс.). В 2005 році введено в експлуатацію 250 тис. кв м житла, у тому числі за програмою розвитку молодіжного житлового кредитування - 3,8 тис. кв м. Квартири отримала 51 молода сім"я. У рамках цільової регіональної програми "Власний дім" - збудовано 186 будинків площею 9,6 тис. кв м.

Значно зросли обсяги іноземних інвестицій в економіку області. За 9 місяців 2005 року іноземними інвесторами вкладено 63,7 млн долл. США (179,9 відс. до аналогічного періоду 2004 року), у тому числі прямих інвестицій - 63,6 млн долл. США, що в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2004 року, портфельних інвестицій - 0,1 млн долл. США (0,7 відс.). Програмою передбачено забезпечити приріст прямих іноземних інвестицій за 2005 рік на 44,8 відс.

Зовнішньоторговельний обіг товарів за січень - листопад 2005 року склав 4096.6 млн. дол. США і проти січня—листопада 2004 року збільшився на 101,8 відс. При цьому експорт збільшився на 12,1 відс. (за Програмою - на 1,1 відс.), імпорт- в 6,6 раза (на 9,1 відс.).

У зв"язку із значним зростанням імпорту отримано від"ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу області за 11 місяців 2005 року -291,5 млн. дол. США (у січні-листопаді 2004 року позитивне - 1364.7 млн. дол. США).

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках і підприємцями - фізичними особами) за 2005 рік склав 5890,6 млн грн і збільшився на 10,4 відс. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі й ресторанного господарства досяг 2760,1 млн грн, що в порівняних цінах на 6,6 відс. більше обсягу 2004 року (за Програмою - на 22,0 відс.).

У 2005 році значно зросли темпи надходжень до бюджетів усіх рівнів. Підприємствами, організаціями і громадянами області перераховано до зведеного бюджету України 3 млрд 810 млн грн, що більш ніж за 2004 рік на 862 млн грн, або на 29,3 відсотка.

До Державного бюджету України зібрано 2 млрд 727 млн грн, або на 645 млн грн більше, ніж за 2004 рік, приріст - 31 відс. Контрольний показник Мінфіну по надходженнях до загального фонду держбюджету виконаний на 104,1 відс., або з перевищенням на 51 млн грн.

В прибуткову частину загального фонду місцевих бюджетів області без урахування міжбюджетних трансфертів, за оперативними даними, надійшло 1 млрд 41,3 млн грн, або 104,7 відс. до розрахункових показників Мінфіну і 95,5 відс. до плану, затвердженого місцевими радами. Порівняно з 2004 роком доходи збільшилися на 25,3 відс., або 210 млн грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів зараховано 220,6 млн грн, або 120,3 відс. до розрахункових показників і 94,2 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на рік.

Фінансовий результат суб"єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень-листопад 2005 року склав 668,2 млн грн прибутку, що в 2,2 раза більше порівняно з відповідним періодом 2004 року і в 6,2 раза - з програмним показником. При цьому 57,0 відс. підприємств працювали прибуткове і отримали прибуток 1539,2 млн грн, або в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. (Програмою намічено -1112,7 млн грн). Прибутковий фінансовий результат в основному отриманий за рахунок підприємств обробної промисловості: ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ЗАТ «Сєвєродонецьке об"єднання «Азот» та інших.

Збиткове працювали 43,0 відс. підприємств.

Покращилась платіжна дисципліна господарських суб"єктів.

Дебіторська і кредиторська заборгованість на 1 грудня 2005 року склала відповідно 10913,9 і 17396,2 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2004 року дебіторська заборгованість скоротилася на 4,2 відс., кредиторська -на 1,0 відс.

у 2005 році досягнуто значного зростання грошових доходів населення. На одного жителя області їх очікуваний обсяг складає 5320 грн, що на ЗО відс. більше рівня 2004 року.

У структурі грошових доходів випереджаючими темпами зростають соціальні виплати та інші отримані поточні трансферти. Питома вага заробітної плати складає 44 відс.

У 2005 році значно збільшені соціальні виплати різним категоріям громадян. Зокрема, підвищено розмір одноразової виплати при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною, соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам і т.ін.

В 2005 році продовжувалася практична реалізація пенсійної реформи. На обліку в органах Пенсійної фонду області знаходиться понад 756 тис. одержувачів пенсій. Середній розмір пенсії на кінець року складав 419 грн, що на 76,32 грн більше в порівнянні з початком 2005 року (342,68 грн).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 11 місяців 2005 року склала 789,15 грн, у тому числі в листопаді - 891,75 грн, що перевищує рівень мінімальної заробітної плати і рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно в 2,7 і 2,0 рази. Індекс реальної заробітної плати складає 117,6 відс.

Очікувана середньомісячна заробітна плата за 2005 рік - 800 грн, що на 34,3 відс. вище показника 2004 року і на 4,3 відс. більше передбаченого Програмою на 2005 рік.

Заборгованість із заробітної плати на 01.12.2005 склала 105,9 млн грн і знизилася в порівнянні з початком року на 8,3 млн грн, або на 7,3 відс. По економічно активних суб"єктах господарювання сума заборгованості зменшилася на 10 відс. і склала майже 60 млн грн, або 56 відс. від загальної суми заборгованості.

Покращилась ситуація на ринку праці. Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2006. склав 2,3 відс. працездатного населення, що на 0,2 відс. менше, ніж рік тому.

Протягом 2005 року створено 43,7 тис. нових робочих місць, у тому числі на підприємствах, установах і організаціях - 8,1 тис. одиниць. Одночасно, ліквідовано 25,1 тис. робочих місць.

Позитивні зміни в соціально-економічному розвитку області сприяли поліпшенню ситуації в гуманітарній сфері. У порівнянні з 2004 роком збільшені обсяги фінансування витрат загального фонду місцевих бюджетів області на освіту - на 45,7 відс. або на 186 млн грн, охорону здоров"я - на 34,0 відс. або на 135,9 млн грн, соціальний захист населення - на 25,3 відс., або на 60,8 млн грн, культуру і мистецтво - на 42,5 відс., або на 23,7 млн грн., фізичну культуру і спорт - на 34,0 відс., або на 7,3 млн грн.

У сфері освіти продовжується процес оптимізації мережі учбових закладів. У 2005 році в учбових закладах відкрилося понад ЗО нових спеціальностей. У вищих учбових закладах області (33 вузи 1-Й рівнів акредитації, 9 вузів III-IV рівнів акредитації) навчається 114,5 тис. студентів. Щорічний приріст чисельності студентів склав 7 відс. За рахунок державного бюджету навчалося 46,3 відс. студентів. У той же час в області практично не здійснюється підготовка студентів за рахунок місцевих бюджетів і галузевих міністерств.

Виконуються заходи щодо реалізації державних і регіональних програм розвитку системи освіти.

У системі охорони здоров"я області медичну допомогу населенню надають 295 амбулаторно-поліклінічних закладів на 50,2 тис. відвідувань у зміну та 156 лікарняних закладів на 24,0 тис. ліжок. Працюють 9690 лікарів і 23960 фахівців середнього медичного персоналу.

Установами охорони здоров"я залучено позабюджетних коштів на суму 38,2 млн грн, що складає 15,9 грн на одного мешканця області.

Продовжують розвиватися нові форми обслуговування населення (інститут сімейних лікарів, денні стаціонари). У 2005 році виведені на проектну потужність: лабораторний корпус Луганської обласної станції переливання крові; стаціонарний блок (25 ліжок) і лабораторія обласного центру по профілактиці і боротьбі зі СНІДом, пологове відділення в Перевальській районній лікарні.

У 2005 році продовжувалася робота щодо збереження і примноження культурної спадщини. Протягом 2005 року в області проведено низку культурологічних заходів: обласний фестиваль Слов"янських культур у м. Слов"яносербську; другий міжнародний фестиваль народної творчості "Слободський Спас" у містах Сватове і Старобільськ; обласний фестиваль авторської патріотичної пісні "Молода гвардія" в м. Ровеньки; обласний захід до 70-річчя стаханівського руху; відкрито обласний фестиваль козачої культури "Любо" у Станично-Луганському районі та ін.

У сфері фізичного виховання і спорту продовжувалася робота щодо впровадження здорового способу життя, виховання фізично розвиненого молодого покоління. В області розвивається 55 видів спорту, з яких 29 олімпійських. Пріоритетним для регіону визнано 11 видів спорту.

Збережена мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Підготовку спортсменів у резерв збірних команд України здійснюють 56 ДЮСШ, 17 СДЮШОР, обласна ІІІВСМ, Луганське вище училище фізичної культури.

Найкращі досягнення за 2005 рік показали спортсмени по видах спорту: велоспорт, плавання, стрибки у воду, греко-римська боротьба, бокс, сучасне п"ятиборство, спортивна гімнастика, важка атлетика.

Протягом 2005 року в міжнародних офіційних змаганнях різного рівня спортсмени завоювали в боротьбі 31 нагороду: 10 золотих, 11 срібних і 10 бронзових медалей.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна