Главная Обратная связь Структура сайта
26 сессия

Рішення № 26/13 від 29 січня 2009 р. Про обласний бюджет на 2009 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
Двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ

29 січня 2009 року
м. Луганськ
№ 26/13

Про обласний бюджет на 2009 рік

У відповідності до статей 43, 44, 61 - 64, 66 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 141, 21 - 24, 63 - 66, 69, 71 - 77, 85, 90, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2009” обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2009 рік у сумі 2 252 922,477 тис. грн, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 387 158,2 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 31 791,0 тис. грн та субвенцій з державного бюджету в сумі 1 148 229,9 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1 888 210,0 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 364 712,477 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 25 782,951 тис. грн згідно з додатком 1.

2 Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2009 рік у сумі 2 244 410,477 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 1 879 638,0 тис. грн і видатків спеціального фонду – 364 772,477 тис. грн за функціональною та відомчою структурами бюджету згідно з додатками 2, 3.

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передаються у відповідності з чинним законодавством від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів обласного бюджету, якому ці повноваження передані.

У процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету між поточними та капітальними видатками по загальному й спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

3 Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету на 2009 рік у сумі 3 000,0 тис. грн.

4 Установити, що 50 відсотків плати за оренду майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок обласного бюджету, зараховується до загального фонду обласного бюджету.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити своєчасне зарахування надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, які утримуються за рахунок обласного бюджету, до обласного бюджету.

5 Доручити обласній державній адміністрації забезпечити затвердження головними розпорядниками коштів обласного бюджету лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2009 рік по кожній бюджетній установі.

Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 5 відсотків. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті із зазначених видатків.

6 Установити нормативи відрахувань до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) суб’єктами господарювання загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області на 2009 рік:

- підприємства загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області – 15,0 відсотків;

- КП “Луганська обласна “Фармація” - 1,0 відсоток;

- акціонерні товариства та інші суб’єкти господарювання, в статутному фонді яких є частка загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, їх дочірні підприємства – у розмірі базових нормативів відрахувань частини прибутку, що спрямовується на виплату дивидентов.

Частина чистого прибутку (доходу) вноситься до обласного бюджету щоквартально наростаючим підсумком за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році у терміни, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Суб’єкти господарювання загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області надають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітностью, складеною у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до органів державної податкової служби у терміни, що передбачені для надання декларації про податок на прибуток.

7 Встановити, що пільги по сплаті податків та зборів (обов’язкових платежів) до обласного бюджету у 2009 році не надаються.

8 Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатками 1, 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях зі спеціального фонду бюджету.

9 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету на 2009 рік згідно з додатком 4.

10 Обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2009 року розподіл (перерозподіл) обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами міст і районів у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок цих трансфертів та у разі здійснення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України або Міністерством фінансів України протягом 2009 року зміни загального обсягу трансфертів з послідуючим затвердженням внесених змін обласною радою у встановленому порядку.

11 Затвердити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 25 561,651 тис. грн.

12 Затвердити на 2009 рік:

- обсяг повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 3 000,0 тис. грн;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету в сумі 11 512,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 8 572,0 тис. грн і надання кредитів із спеціального фонду в сумі 2 940,0 тис. грн згідно з додатком 5.

13 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

14 При внесенні змін до кодів функціональної класифікації видатків (доходів) надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів вносити відповідні зміни до рішення про бюджет.

15 У разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу центральними органами влади трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2009 року розподіл таких трансфертів між бюджетами міст та районів з відповідним внесенням змін до доходної та видаткової частини бюджету.

16 Встановити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2009 рік у сумі 15 000,0 тис. грн.

17 Дозволити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у 2009 році отримувати позички в Міністерстві фінансів України і органах Державного казначейства та розміщувати вільні кошти обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банку.

18 Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою відповідно статті 27 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

19 Визначити, що у 2009 році за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється фінансова підтримка таких громадських організацій:

- громадська організація „Луганська обласна рада жінок” у сумі 51,480 тис. грн;

- Луганська обласна організація ветеранів України у сумі 219,595 тис. грн;

- громадська організація „Союз Чорнобиль” Луганської області у сумі 119,437 тис. грн;

- Луганська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану у сумі 112,802 тис. грн;

- Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста у сумі 170,028 тис. грн;

- Луганська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства „Колос” АПК України у сумі 146,164 тис. грн.

20 Встановити, що взяття бюджетних забов`язань та фінансування видатків на будівництво міні-котельні в Стаханівській обласній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів №1, міні-котельні в Теплогірській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, міні-котельні в Суходольській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, міні-котельні в Червонопартизанській обласній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті здійснювати після погодження з постійною комісією з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

21 Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22 Це рішення вводиться в дію з 1 січня 2009 року.

23 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
r-26-13-2009.zip128.21 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна